ارتباط با

Tic.

معتقدیم که قرارداد پایان کار نیست، بلکه شروع تعهدی ایست به کلیه مدیران و طرف های قراردادمان

  • راه های ارتباطی
  • +98 (912)512 1332
  • nima@npwn.ir
  • @NImaGAnji

تماس با ما

ابزاری است که به صورت اختصاصی و با در نظر گرفتن اصول امنیتی و فنی روز برنامه نویسی شده و توانایی مدیریت و پشتیبانی تعداد بسیاری شرکت کننده را به صورت هم زمان دارد.